Wednesday, 11 January 2012

JOB NEWS NDA


na^Sanala iDfonsa AkadmaI[NDA]

:335 pdo

*pdsaM#yaa-335,(AamaI-195, naovhI39, eArfaosa-66, naavala AkadmaI35)

*vayaaomayaa-da- ]maodvaaracao vaya 16 to 19 drmyana Asaavao.
*pa~ta- 1)AamaI- ]maodvaar 12vaI ]<aINa- Asaavaa.ikMvaa 12vaIsa basalaolaa Asaavaa. T@kovaarIcaI  AT naahI.2)eArfaosa- AaiNa naavala ivaMga AaiNa naavala AkaDmaI ]maodvaar ifjaI@sa AaiNa gaiNat ivaYayaasah 12vaIsa basalaolaa Asaavaa.T@kovaarIcaI AT naahI.]maodvaar AivavaahIt Asaavaa. 
*prIxaa fI- Aa^nalaa[-na pQdtInao Aja- krNyaasaazI ]maodvaaraMnaI prIxaa fIRs50 sToT ba^Mkocyaa kaoNa%yaahI SaaKot raoKInao BaravaI.prIxaa fIcao calana Ajaa-caa Baaga BarlyaanaMtr vaobasaa[-T var ]plabQa hao[-la.Anau.jaatI/ jamaatI tsaoca SaarIrIk dRYTyaa ApMga ]maodvaaraMnaa kaoNatIhI fI naahI.
*Aja- ksaa kravaa- ]maodvaar Awa^nalaa[-na pwtInao Aja- krU SaktIla.%yaasaazI ]maodvaaraMnaI  hI vaobasa[T phavaI.
Aa^nalaa[na Aja- krNyacaI AMitma tarIK-
30/1/2012www.upsconline.nic.in

No comments:

Post a Comment