Monday, 23 January 2012

पणन व वस्रोद्योग विभाग -कोल्हापुर,सांगली,सातारा


शिपाई-कोल्हापुर ५जागा(खुला),सांगली-३ जागा (खुला),सातारा-३ जागा.
वयोमर्यादा-१८ते३

पणन व वस्रोद्योग विभाग -कोल्हापुर,सांगली,सातारा
शिपाई-कोल्हापुर ५जागा(खुला),सांगली-३ जागा (खुला),सातारा-३ जागा.
वयोमर्यादा-१८ते३३
अर्ज पाठवन्याचा पत्ता-कोल्हापुर-२०४//ई,न्यु शाहीपुरी,भू.विकास बॅंक इमारत,३रा मजला,पर्ल होटेल जवळ कोल्हापुर.सांगली-जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था,सांगली, कुबेर चेंबर्स,चौगुले मारूती शोरूम,तिसरा मजला,वखार भाग,सांगली.सातारा-जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था,सातारा नविन प्रशासकीय इमारत,४था मजला,एस.टी.स्टॅण्ड शेजारी,सातारा.


No comments:

Post a Comment